ماساژ سر


ماساژ سر

ماساژ سر

در دنیای پر از استرس امروزه، یکی از بهترین و آرامبخش ترین ماساژ ها، ماساژ سر است. در این نوع ماساژ ازحرکات مالشی و ضربه ای استفاده می شود که شامل ماساژ گونه، پیشانی، چشم سوم، پوست سر و موهاست.
برخی فوائد ماساژ سر:
بهبود جریان خون در ناحیه سر
بهبود رشد موها
کاهش استرس و تنش و کمک به داشتن خوابی بهترماساژ ماساژ سر ماساژشیراز