ماساژ پا


ماساژ پا

ماساژ پا

به علت وجود نقاط بازتابی فراوان کف پا ماساژ کف پا از موثرترین انواع ماساژ است استفاده از این ماساژ تاثیرات فراوانی در سلامتی روح وجسم دارد.تاثیراتی همچون مقاوم سازی بدن در مقابل بیماری ها ، بهبود عملکرد مغز،قلب و اندامهای داخلی، ایجاد تعادل در تولید وعملکرد هورمونها ، افزایش گلبولهای سفید و قرمز در خون و ایحاد نشاط از طریق آزاد سازی انرژیماساژ ماساژکف پا ماساژ در شیراز